Bác sĩ Trương Hiếu NghĩaLý lịch khoa học BS Trương Hiếu Nghĩa

 
       - Tốt nghiệm Bác sĩ Y khoa của trường Đại học Y Dược Tp. Hồ chí Minh năm 1987.
       -  Chứng nhận tốt nghiệm khóa Siêu âm năm 1992.
       -  Chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên khoa về X quang chẩn đoán và Hình ảnh học Y khoa
tại Tour, Pháp năm  1995- 1996.
       - Chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên khoa về X quang chẩn đoán và Hình ảnh học Y khoa
tại Marseille, Pháp năm  1999- 2000.
 
CHỨC DANH VÀ NHIỆM VỤ:
       - Thành viên hội X quang Nam Việt nam.
       - Trưởng khoa X quang Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM từ năm 1990 đến 2002
       - Bác sĩ công tác với Trung Tâm chẩn đoán  Y khoa Medic về X quang, CT, MRI,
x quang can thiệp từ 1990 - 2002 .
       - Bác sĩ thỉnh giảng về X quang Nhi của Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP. HCM.
       - Trưởng khoa X quang Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM từ năm 1990 đến 2002
       -  Giám đốc điều hành Phòng khám đa khoa Vi dân từ 2006 đến nay.
       - Bác sĩ cô vấn chẩn đoán hình ảnh cho Bệnh viện Nhi đồng 2 từ 2010- 2015.
       - Tổng giám đốc công ty TNHH TM DV y tế Eurovie và Giám đốc phòng khám đa khoa Eurovie
từ 2010 đến nay.
 
KINH NGHIỆM:
       - Cán bộ giảng khoa Nhi trường Đai học Cần thơ năm 1987 - 1989.
       - Làm x quang can thiệp từ năm 1989.
       - Làm siêu âm từ năm 1990.
       - Chụp mạch máu và can thiệp từ 1990, đặc biệt từ sau 1996.
       - CT scanner, MRI từ1995.
       - X quang can thiệp: chọc hút tế bào, sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm, can thiệp mạch máu… 
Chi nhánh

Cảm Nhận Khách hàng